• Snelle levering in Nederland & BelgiĆ«.
  • Dagelijkse verzending (ma t/m vr).

Algemene Voorwaarden

Inhoudsopgave

 

Artikel 1.                               

Definities

 

Artikel 2.                               

Identiteit van de ondernemer

 

Artikel 3.                               

Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden

 

Artikel 4.                             

Prijzen

 

Artikel 5.                               

De Overeenkomst

 

Artikel 6.                               

Betaalmethoden

 

Artikel 7.                               

Uitsluiting Herroepingsrecht

 

Artikel 8.                               

Levering en uitvoering

 

Artikel 9.                               

Verpakking en verzending

 

Artikel 10.                             

Garantie

 

Artikel 11.                             

Vrijwaring derden

 

Artikel 12.                             

Klachten

 

Artikel 13.                             

Aansprakelijkheid Concept ME

 

Artikel 14.                             

Vervaltermijn

 

Artikel 15.                             

Recht op ontbinding

 

Artikel 16.                             

Overmacht

 

Artikel 17.                             

Overgang van rechten

 

Artikel 18.                             

Gevolgen nietigheid of vernietigbaarheid

 

Artikel 19.                             

Toepasselijk recht en bevoegde rechter

 

 

 

Artikel 1. Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

 

Concept ME
De vennootschap onder firma met de handelsnaam Concept ME.

 

Herroepingsrecht

De mogelijkheid van de Consument om binnen een bepaalde termijn af te zien van de Overeenkomst.

 

Klant
De natuurlijke persoon of rechtspersoon die een Overeenkomst aangaat met Concept ME. Onder Klant wordt onder meer, maar niet uitsluitend, de Consument begrepen.

 

Consument
De natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf en een Overeenkomst aangaat met Concept ME.

 

Partijen
De Klant en Concept ME tezamen.

 

Overeenkomst(en)
Een Overeenkomst op afstand tussen Concept ME en de Klant die via de Website gesloten wordt in het kader van een georganiseerd systeem voor de verkoop op afstand van Producten, elke wijziging of aanvulling daarop, alsmede alle (rechts-)handelingen ter voorbereiding en ter uitvoering van de Overeenkomst.

 

Product(en)
Het artikel of de artikelen die door het sluiten van de Overeenkomst tussen Concept ME en de Klant aan de Klant wordt of worden geleverd.

 

Algemene Voorwaarden
Onderhavige Algemene Voorwaarden.

 

Website
De Website van Concept ME, waarop de Overeenkomst tussen Concept ME en de Klant tot stand komt, zonder dat de Klant en Concept ME gelijktijdig in dezelfde ruimte hoeven te zijn. De Website kan worden geraadpleegd op www.conceptme.nl.

 

Dag(en)
Kalenderdag(en).

 

Artikel 2. Identiteit van de ondernemer

 

Naam
Concept ME

 

Postadres
Burgerhoutsestraat 159 E

4702 BD

ROOSENDAAL

 

Telefoonnummer
+31 (6) 20 02 36 76

 

E-mailadres
info@conceptme.nl

 

KvK-nummer
81505833

 

Btw-identificatienummer
NL862119133B01

 

Artikel 3. Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden

 

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod en elke tot stand gekomen Overeenkomst.

 

Partijen kunnen alleen afwijken van deze voorwaarden als zij dat uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.

 

Partijen sluiten de toepasselijkheid van aanvullende en/of afwijkende Algemene Voorwaarden van de Klant of van derden uitdrukkelijk uit.

 

Artikel 4. Prijzen

 

Alle prijzen die Concept ME hanteert zijn in euro’s, zijn inclusief btw en exclusief eventuele overige kosten zoals administratiekosten, heffingen en reis-, verzend- of transportkosten, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld of anders overeengekomen.

 

Alle prijzen op die Concept ME hanteert voor zijn Producten op zijn Website of die anderszins kenbaar zijn gemaakt, kan Concept ME te allen tijde wijzigen. 

 

Artikel 5. De Overeenkomst

 

Een Overeenkomst komt pas tot stand wanneer de Klant een bestelling heeft geplaatst via de Website, aan de betalingsverplichting die voortvloeit uit de Overeenkomst heeft voldaan en Concept ME per e-mail een orderbevestiging aan de Klant heeft verzonden.

 

Artikel 6. Betaalmethoden

 

Concept ME accepteert de volgende betaalmethode(n):

  • iDEAL
  • Bancontact
  • Apple Pay
  • Creditcard

 

Artikel 7. Uitsluiting Herroepingsrecht 

 

Verzegelde Producten die om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne niet geschikt zijn om te worden teruggezonden en waarvan de verzegeling na levering is verbroken zijn uitgesloten van het Herroepingsrecht. Derhalve zijn Producten van Concept ME ingevolge artikel 6:230p onderdeel f subonderdeel 3 van het Burgerlijk Wetboek uitgesloten van het Herroepingsrecht.

 

Artikel 8. Levering en uitvoering

 

De door Concept ME op de Website gepubliceerde levertijden zijn indicatief. Dit wil zeggen dat deze termijnen nooit fatale termijnen betreffen en een overschrijding nimmer kan leiden tot het recht op ontbinding dan wel schadevergoeding. De levertijd vangt aan, op het moment dat de Overeenkomst wordt gesloten.

 

De levering vindt plaats op het door de Klant opgegeven adres en de transportkosten dienen door de Klant te worden voldaan, tenzij hierover anders is overeengekomen. De Klant dient ervoor zorg te dragen dat de feitelijke levering van het door hem bestelde Product tijdig kan plaatsvinden.

 

Artikel 9. Verpakking en verzending

 

Indien de verpakking van een geleverd Product geopend of beschadigd is, dan dient de Klant, alvorens hij het Product in ontvangst neemt, hiervan door de expediteur c.q. bezorger een aantekening op te laten maken, bij gebreke waarvan Concept ME niet aansprakelijk kan worden gehouden voor eventuele schade.

 

Indien de Klant zelf voor transport van een Product zorgdraagt, dient hij eventuele zichtbare beschadigingen het Product of de verpakking voorafgaand aan het vervoer te melden aan Concept ME, bij gebreke waarvan Concept ME niet aansprakelijk kan worden gehouden voor eventuele schade.

 

Artikel 10. Garantie

 

De garantie met betrekking tot Producten is uitsluitend van toepassing op defecten, veroorzaakt door ondeugdelijk(e) fabricage, constructie of materiaal. 

 

De garantie geldt niet in het geval van normale slijtage en van schade ontstaan als gevolg van ongevallen, aangebrachte wijzigingen aan het Product, nalatigheid of ondeskundig gebruik door de Klant, alsmede wanneer de oorzaak van het defect niet duidelijk kan worden vastgesteld.

 

Het risico van verlies, beschadiging of diefstal van de Producten die het voorwerp zijn van een Overeenkomst tussen Partijen, gaat over op de Klant op het moment waarop deze juridisch en/of feitelijk worden geleverd, althans in de macht van de Klant komen of van een derde die het Product ten behoeve van de Klant in ontvangst neemt.

 

Artikel 11. Vrijwaring derden

 

De Klant vrijwaart Concept ME van alle aanspraken van derden die verband houden met de door Concept ME geleverde Producten. 

 

Artikel 12. Klachten

 

De Klant dient een door Concept ME geleverd Product of verleende dienst zo spoedig mogelijk te onderzoeken op eventuele tekortkomingen.

 

Beantwoordt een geleverd Product of verleende dienst niet aan hetgeen de Klant redelijkerwijs van de Overeenkomst mocht verwachten, dan dient de Klant Concept ME daarvan zo spoedig mogelijk, doch in ieder geval binnen één (1) maand na constatering van de tekortkomingen, op de hoogte te stellen. 

 

Consumenten dienen Concept ME uiterlijk binnen twee (2) maanden na constatering van de tekortkomingen hiervan op de hoogte te stellen.

 

De Klant geeft daarbij een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming, zodat Concept ME in staat is hierop adequaat te reageren. 

 

De Klant dient aan te tonen dat de klacht betrekking heeft op een Overeenkomst tussen Partijen.

 

Indien een klacht betrekking heeft op lopende werkzaamheden, kan dit er in ieder geval niet toe leiden dat Concept ME gehouden kan worden om andere werkzaamheden te verrichten dan zijn overeengekomen.

 

Artikel 13. Aansprakelijkheid Concept ME

 

Concept ME is uitsluitend aansprakelijk voor enige schade die de Klant lijdt indien en voor zover die schade is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid.

Indien Concept ME aansprakelijk is voor enige schade, is het slechts aansprakelijk voor directe schade die voortvloeit uit of verband houdt met de uitvoering van een Overeenkomst.

Concept ME is nooit aansprakelijk voor indirecte schade, zoals gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen of schade aan derden.

 

Indien Concept ME aansprakelijk is, is deze aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat door een gesloten (beroeps-)aansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald en bij gebreke van (volledige) uitkering door een verzekeringsmaatschappij van het schadebedrag is de aansprakelijkheid beperkt tot het (gedeelte van het) factuurbedrag waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

 

Alle afbeeldingen, foto’s, kleuren, tekeningen, omschrijvingen op de Website of in een catalogus zijn slechts indicatief en gelden slechts bij benadering en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding en/of (gedeeltelijke) ontbinding van de Overeenkomst en/of opschorting van enige verplichting.

 

Concept ME vermeldt op zowel het Product als op de Website uit welke samenstelling het Product bestaat. De Klant verklaart wetenschap te hebben van de samenstelling van het Product en vrijwaart Concept ME tegen alle aansprakelijkheid ten gevolge van schade, opgelopen door de samenstelling van het product. Hiermee sluit Concept ME de aansprakelijkheid ten aanzien van onder meer, maar niet uitsluitend, allergische reacties op het Product bij de Klant uit.

 

Artikel 14. Vervaltermijn

 

Elk recht van de Klant op schadevergoeding van Concept ME vervalt in elk geval twaalf (12) maanden na de gebeurtenis waaruit de aansprakelijkheid direct of indirect voortvloeit. Hiermee wordt hetgeen bepaald in artikel 6:89 van het Burgerlijk Wetboek niet uitgesloten.

 

Artikel 15. Recht op ontbinding

 

De Klant heeft het recht de Overeenkomst te ontbinden wanneer Concept ME toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van zijn verplichtingen, tenzij deze tekortkoming, gezien haar bijzondere aard of geringe betekenis, de ontbinding niet rechtvaardigt. 

 

Is de nakoming van de verplichtingen door Concept ME niet blijvend of tijdelijk onmogelijk, dan kan ontbinding pas plaatsvinden nadat Concept ME in verzuim is. 

 

Concept ME heeft het recht de Overeenkomst met de Klant te ontbinden, indien de Klant zijn verplichtingen uit de Overeenkomst niet volledig of niet tijdig nakomt, dan wel indien Concept ME kennis heeft genomen van omstandigheden die hem goede grond geven om te vrezen dat de Klant zijn verplichtingen niet behoorlijk zal kunnen nakomen. 

 

Artikel 16. Overmacht

 

In aanvulling op het bepaalde in artikel 6:75 van het Burgerlijk Wetboek, geldt dat een tekortkoming van Concept ME in de nakoming van enige verplichting ten aanzien van de Klant niet aan Concept ME kan worden toegerekend in een van de wil van Concept ME onafhankelijke situatie, waardoor de nakoming van zijn verplichtingen ten aanzien van de Klant geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor de nakoming van zijn verplichtingen in redelijkheid niet van Concept ME kan worden verlangd. 

 

Tot eerdergenoemde overmachtssituatie worden ook - doch niet uitsluitend - gerekend: noodtoestand (zoals burgeroorlog, opstand, rellen, natuurrampen, etc.); wanprestaties en overmacht van toeleveranciers, bezorgers of andere derden; onverwachte stroom-, elektriciteits- internet-, computer- en telecomstoringen; computervirussen, stakingen, overheidsmaatregelen, onvoorziene vervoersproblemen, slechte weersomstandigheden en werkonderbrekingen. 

 

Indien zich een overmachtsituatie voordoet waardoor Concept ME een of meer verplichtingen naar de Klant niet kan nakomen, dan worden die verplichtingen opgeschort totdat Concept ME er weer aan kan voldoen. 

 

Vanaf het moment dat een overmachtssituatie tenminste dertig (30) Dagen heeft geduurd, mogen beide Partijen de Overeenkomst schriftelijk geheel of gedeeltelijk ontbinden. 

Concept ME is in een overmachtssituatie geen enkele (schade)vergoeding verschuldigd, ook niet als het als gevolg van de overmachtssituatie enig voordeel geniet.

 

Artikel 17. Overgang van rechten

 

Rechten van de Klant uit een Overeenkomst tussen Partijen kunnen niet aan derden worden overgedragen zonder de voorafgaande schriftelijke instemming van Concept ME. 

Deze bepaling geldt als een beding met goederenrechtelijke werking zoals bedoeld in artikel 3:83, tweede lid van het Burgerlijk Wetboek.

 

Artikel 18. Gevolgen nietigheid of vernietigbaarheid

 

Wanneer een of meerdere bepalingen van deze Algemene Voorwaarden nietig of vernietigbaar blijken, dan tast dit de overige bepalingen van deze voorwaarden niet aan. 

 

Een bepaling die nietig of vernietigbaar is, wordt in dat geval vervangen door een bepaling die het dichtst in de buurt komt van wat Concept ME bij het opstellen van de voorwaarden op dat punt voor ogen had.

 

Artikel 19. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

 

Op iedere Overeenkomst tussen Partijen is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing. 

Uitsluitend de rechter van de rechtbank Zeeland-West-Brabant is exclusief bevoegd om kennis te nemen van eventuele geschillen tussen Partijen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.